Jak žádat o novomanželskou půjčku?

Praha – O tom, komu Státní fond rozvoje bydlení poskytuje svůj Úvěr 300, tedy tzv. novomanželskou půjčku, jsme už v naší Poradně informovali. V tomto článku se zaměříme na to, jak o 300tisícovou půjčku žádat, jak ji čerpat a splácet. Poradíme také, zda je možné novomanželský úvěr převést například při prodeji bytu na jinou osobu, než která ho od státního fondu původně získala.

Pokud má člověk zájem o poskytnutí novomanželské půjčky, musí si o ni u Státního fondu rozvoje bydlení nejprce zažádat. Potřebné formuláře žadatelé dostanou na pracovištích fondu rozvoje bydlení, na ministerstvu pro místní rozvoj a na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen. V elektronické podobě jsou k dispozici také na webových stránkách fondu. Vyplněnou žádost doloženou přílohami je třeba zaslat na jednu z adres pracovišť Státního fondu rozvoje bydlení, tedy buď Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, anebo Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc. Státní fond rozvoje bydlení pak žádosti vyřizuje v pořadí, v jakém je obdržel.

Pracovníci fondu si poté sjednají s žadateli schůzku, na které dohodnou podmínky úvěru. Fond počítá s tím, že nemovitost bude již případně zastavena z důvodů hrazení zbývající části ceny nemovitosti hypotečním úvěrem. Proto požaduje pro zajištění úvěru nejčastěji závazek ručitele. Je však možné se dohodnout i na jiné standardní formě zajištění.

Jak úvěr čerpat?

Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 2 let a čerpat lze až do 3 let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy. Pokud žadatel úvěr celý nevyčerpá, snižuje se celková částka úvěru o částku, která nebyla vyčerpána.

Nemovitost, kterou chce zájemce z úvěru platit, ale musí být koupena až po připsání peněz na jeho účet. Nelze tedy např. napřed koupit byt a poté Úvěrem 300 umořit jinou půjčku nebo úvěr. Ani úhrady provedené před datem přijetí prostředků na účet příjemce úvěru nelze uznat jako čerpání úvěru. Fakturu vystavenou před převodem prostředků úvěru na účet příjemce fond uzná, pokud byla uhrazena až po jejich převedení.

Úhrady pak musí příjemce provádět zásadně bezhotovostním platebním stykem. Výjimečně lze uznat provedení platby v hotovosti, bude-li účel použití prostředků doložen fakturou, příjmovým pokladním dokladem a výpisem z účtu dosvědčujícím, že odpovídající suma byla vybrána v hotovosti před úhradou.

Splácení úvěru

Na žádost může být počátek splácení jistiny úvěru odložen až o 10 let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu se splácí pouze úrok, celková délka splácení však ani s využitím této možnosti nesmí přesáhnout dobu 20 let. To znamená, že splátky budou v tomto případě vyšší. Splácení lze také přerušit, a to nejdéle na dobu 2 let ze sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Ze splátek ukousne každé narozené dítě

Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části. Nesplacenou část jistiny lze také snížit prostřednictvím dotace, a to v případě, že se žadateli v době po uzavření úvěrové smlouvy narodí dítě. Může pak požádat o snížení o 30 tisíc korun za každé dítě.

Převod a přechod úvěru

Pokud chce vlastník bytu převést byt na jinou osobu (např. prodej bytu) v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li stejné podmínky jako by byl žadatelem. V opačném případě je nutné splatit tento úvěr ještě před převodem bytu. V případě, že vlastníkem bytu se stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek se nevyžaduje. Splnění podmínek není vyžadováno ani u nabyvatele, pokud dojede k přechodu vlastnického práva k bytu (např. děděním).