Kdy žádat o předčasný důchod a s jakou sumou můžeme počítat?

Praha - Problematice důchodů jsme se v naší poradně věnovali už  několikrát. A aby taky ne, vždyť důchod se dříve nebo později bude týkat každého z nás. Někdo na zasloužený odpočinek odejít nechce. A to ani nemusí. Od letošního ledna totiž platí, že starobní důchod můžete pobírat a přitom nadále pracovat, třeba i ve svém dosavadním zaměstnání. Naopak někdo chce do penze odejít co nejdřív. A právě k tématu tzv. předčasného starobního důchodu se dnes vrátíme ještě jednou. Jak dlouho předem si o něj musíme požádat? A můžeme si při něm přivydělávat?

„Chci odejít do důchodu o jeden rok dříve, tedy k 13. červnu 2011,“ píše paní Valouchová. „Slyšela jsem ale, že by bylo výhodnější o předčasný starobní důchod požádat ještě do konce letošního roku. Je to pravda?“ ptá se čtenářka. O odpověď jsme požádali mluvčí České správy sociálního zabezpečení Janu Buraňovou.

„Informace, kterou klientka slyšela, má zřejmě souvislost se změnou právní úpravy na přelomu roku 2009/2010, kdy se zpřísnila kritéria pro krácení výměry předčasného důchodu,“ vysvětlila Buraňová. Pro někoho bylo tehdy opravdu výhodnější požádat si o přiznání předčasného starobního důchodu do konce roku 2009 než žádat až v roce 2010. Ale i to pouze v případě, že tzv. doba předčasnosti byla delší než dva roky. Jenže zpětné přiznání předčasného starobního důchodu není možné, a tak bude žádost paní Valouchové posuzována podle dnes platné právní úpravy.

Žádost o důchod nejdříve čtyři měsíce předem

„Má-li klientka zájem o přiznání předčasného starobního důchodu od 13. června 2011, nemá smysl podávat žádost o tuto dávku do konce roku 2010. Žádost lze totiž podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého má být dávka přiznána,“ uvedla Buraňová. A i pokud by se paní Valouchová rozhodla požádat si o přiznání předčasného starobního důchodu k dřívějšímu datu, nic tím nezíská. Naopak. „Prodloužením doby předčasnosti se totiž zvýší krácení důchodu za tuto předčasnost, tzn. čím dřívější je datum přiznání, tím je výše dávky nižší,“ doplnila mluvčí.

Jestliže žádáte o tzv. předčasný starobní důchod, musíte splňovat podmínky věku a získané doby pojištění. Co se týká věku, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve dnem, od kterého do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. Potřebnou dobu pojištění ale splnit musíte. Kalkulačku, která vám pomůže spočítat termín, ve kterém můžete o starobní důchod žádat, najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Při přiznání předčasného starobního důchodu je ale třeba počítat s tím, že výměra penze bude nižší než u řádného starobního důchodu. A to trvale. Základní výměra předčasného starobního důchodu je stejná jako u všech důchodů, tj. 2 170 korun, krátí se ale výše procentní. Ta se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží pojištěnci 1,5 procenta výpočtového základu. Takto stanovená výše se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 720 kalendářních dnů a 1,5 procenta výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

O kolik peněz nás předčasný důchod připraví?

Výše předčasného starobního důchodu a její krácení závisí na výši výpočtového základu (VPZ), který je odvozen z osobního vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně z měsíčního průměru všech příjmů za rozhodné období a délky doby pojištění.

Uvažujme řádný starobní důchod ve výši 10 000 korun = 2 170 Kč základní výměra (ta je u všech důchodů stejná) a 7 830 Kč procentní výměra. Získal-li by dotyčný ke dni dosažení důchodového věku dobu pojištění v délce 40 let, byla by tato částka 7 830 Kč získána jako 60 procent (40 x 1,5  procenta) z VPZ ve výši 13 050 Kč. Z tohoto základu budeme tedy v dalším textu vycházet.

Při odchodu do důchodu činí doba předčasnosti např. 2 roky a 2 měsíce, tj. asi 790 dnů (8 celých a jedno započaté 90denní období, tj. krácení o 8 x 0,9 procenta + 1 x 1,5 procenta VPZ, což se dohromady rovná 8,7 procenta VPZ. K tomuto krácení je ještě třeba přičíst ony dva roky a dva měsíce, po které dotyčný nepracoval, tj. jeho doba pojištění již není 40 let ale pouze 37 let a 10 měsíců, což se pro důchodové účely rovná 37 letům (ke zbytkové době, která nedá celý rok, se nepřihlíží). Nepůjde tedy o 60 procenta z VPZ jako u řádného starobního důchodu, ale půjde o 37 x 1,5 procenta (za skutečně získanou dobu pojištění) minus 8,7 procenta (krácení za předčasnost), celkem tedy pouhých 46,8 procenta.

Tímto číslem budeme násobit VPZ, dojdeme tedy k výpočtu 13 050 x 0,468 = 6 108 Kč. Důchod bude tedy celkem činit 8 278 korun (2 170 + 6 108). To znamená, že oproti řádnému starobnímu důchodu ve výši 10 000 korun jde v tomto případě o snížení o 1 722 Kč.

Případě při předčasném důchodu

„Pokud by předčasný starobní důchodce chtěl při pobírání důchodu také vykonávat výdělečnou činnost, musí si ohlídat, aby to nebyla činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, tedy aby z vydělaných peněz nebyla povinnost odvádět sociální pojištění, a to až do dosažení důchodového věku,“ upozornila Buraňová. „Jinak by mu výplata důchodu nenáležela,“ dodala.

Můžete tedy například pracovat na základě dohody o provedení práce, a v takovém případě může být výše výdělku jakkoliv vysoká. Můžete také vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Tou si ale nesmíte vydělat více než 56 901 korun za rok. Po dosažení řádného důchodového věku se již ale i na důchodce, který využil možnosti jít do penze dříve, nevztahují žádná pracovní omezení.