Nový daňový řád zrovnoprávnil poplatníky a úřady

Praha - Od 1. ledna vstoupil v platnost nový daňový řád. Nahradil tak letitý zákon o správě daní a poplatků, který byl sice mnohokrát novelizován, ale ztratil tím na přehlednosti a neodpovídal už potřebám reformy veřejných financí. Nová úprava zavádí některé nové pojmy, ale především upravuje vztahy mezi poplatníky a finančním úřadem. Podle ministra financí Miroslava Kalouska je nový daňový řád srozumitelnější, přehlednější, snižuje administrativní zátěž a odstraňuje dosavadní nejasnosti a tvrdosti. Tento článek nabízí přehled nejdůležitějších změn, které nový řád do daňové sféry přinesl.

Placení daně a daňová přiznání

Velká kritika se léta snášela na nutnost platit daně bezhotovostně o několik dnů dřív, než skončila lhůta pro podání daňového přiznání. Nově získávají poplatníci na připsání daně na účet finančního úřadu čtyři pracovní dny, teprve potom poplatníkovi hrozí sankce.

Video Co přinesl nový daňový řád?
video

Co přinesl nový daňový řád?

Pozor ovšem na podání daňového přiznání! Kdo podá pozdě samotné přiznání, dostane pokutu. Tato sankce činí za každý den prodlení 0,05 procenta (respektive 0,01 procenta v případě daňové ztráty) z částky daně. Minimálně se platí částka 500 korun a maximálně může pokuta vyšplhat až na 300 tisíc korun.

Od nového roku také končí možnost prominutí pokuty či penále ze strany finančního úřadu. Tuto možnost má jen ministr financí.

Úřady musí zdůvodňovat

Postavení poplatníka se zlepší také v tom, že nově mají finanční úřady povinnost zdůvodňovat svá rozhodnutí, případně uvádět podklady k těmto rozhodnutím. Poplatník je tedy v lepším postavení než před rokem 2011, kdy mnohdy ani nevěděl, co je mu vytýkáno.

A lépe je na tom poplatník také v případě, že se chce proti rozhodnutí finančního úřadu odvolat. Podané odvolání má od ledna odkladný účinek. Doposud byl poplatník nucen údajný nedoplatek zaplatit a pak se řešil spor. Zpřesňují se pravidla pro doručování fyzickým i právnickým osobám, která mají zamezit sporům o to, zda byl dokument doručen, či nikoliv.

Lhůta pro vyměření a doměření daně

Lhůta pro vyměření daně zůstává tříletá, mění se ale její začátek. Doposud lhůta běžela od koce zdaňovacího období (roku), ve kterém vznikla daňová povinnost. Nyní začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Prakticky to tedy nyní vypadá následovně: Fyzická osoba podává 25. března 2011 daňové přiznání za rok 2010. Finanční úřad může daň vyměřit nebo doměřit do 25. března 2014.

Nová pravidla pro opakování kontrol

Kontrolu lze opakovat jen tehdy, pokud finanční úřad zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nebyly známé při prvotní kontrole a které zakládají pochybnosti o stanovení daně. Rozsah opakované kontroly musí odpovídat pouze nově zjištěným skutečnostem.

Pořadí platby daňových nedoplatků

Mění se pořadí placení daní, pokut, penále a různých příslušenství daně. Pořadí je nyní následující: nejprve se platí nedoplatky na dani, nedoplatky na příslušenství, vymáhané nedoplatky a příslušenství. Nebude tedy docházet ke zbytečnému navyšování nedoplatku o úroky, protože nedoplatky na dani oproti předchozímu stavu mají prioritu číslo jedna.

Na závěr si ještě vysvětlíme jeden z mnoha nových pojmů: řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení.Jedná se jen o terminologickou změnu, jde o daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a o dodatečné přiznání, hlášení nebo vyúčtování, jak je na něj poplatník zvyklý z minulých let.

Nový daňový řád je přijímán s uspokojením jak podnikateli, tak odborníky. Velmi je oceňováno zrovnoprávnění vztahu mezi poplatníkem a finančním úřadem. Podle podnikatelů však v zákonu chybí povinnost úředníků podávat závazný výklad řešení určitého problému nebo jeho postup.

Peníze
Peníze
Více fotek
  • Peníze autor: ČTK, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2178/217724.jpg
  • Úřad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2088/208757.jpg