Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2010?

Praha - Měsíc březen se nezadržitelně chýlí ke konci a s ním i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 – letos na to nově máme čas do 8. dubna. Pokud za nás zpracovává přiznání daňový poradce, prodlužuje se nám lhůta pro podání přiznání bez sankcí do 12. července. Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2010 nebyly zásadní, proto by nemělo poplatníka při sestavování přiznání čekat žádné velké překvapení. Přesto velmi doporučuji mít při vyplňování poruce pokyny k vyplnění přiznání a zákon o daních z příjmů (ZDP)! Pomoci také může stručný návod v tomto článku.

Pro rok 2010 vyplňujeme formulář vzor číslo 17. Kdo nerad vyplňuje formulář tužkou, může využít také formulářů ke stažení – ty najdete mimo jiné také na webu ČT24. V tomto článku se zaměříme na stručný postup vyplňování formuláře. Nemáme zde prostor pro detailní popisy náplní jednotlivých řádků přiznání, proto se budeme spoléhat na jednoduchost a kvalitu formuláře, pokynů k vyplnění a taky vaši zkušenost a šikovnost.

1. strana přiznání

Na první straně růžového formuláře vyplníme záhlaví a osobní údaje o poplatníkovi v 1. oddílu. Než se pustíme do vyplnění druhé strany, je nutné si uvědomit, že celkový základ daně je součtem maximálně pěti dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů. Jsou to následující:

  • Dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP), podkladem je potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, které jsme v roce 2010 měli. Nezahrnujeme sem příjmy na základě dohod o provedení práce, které jsou zdaňovány srážkovou daní).
  • Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP)
  • Dílčí základ daně z kapitálového majetku (§8 ZDP)
  • Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu (§9 ZDP)
  • Dílčí základ daně z ostatních příjmů (§10 ZDP)

Pouze u dílčího základu daně z podnikání a z pronájmu je možné dosáhnout a uplatnit ztrátu. Ani tuto ztrátu ovšem nelze odečíst od dílčího základu daně ze závislé činnosti.

Příloha č. 1 – dílčí základ daně pro příjmy z podnikání

Podkladem v tomto případě je daňová evidence, případně účetnictví. Do příjmů na řádku 101 nezahrnujeme příjmy z kapitálového majetku (především úroky), které jsou samostatným základem daně (řádek 38 přiznání). Výdaje na řádku 102 uplatňujeme ve skutečné výši nebo procentem z příjmů (viz pokyny k příloze). Ve výdajích tak jako v minulém roce nelze uplatnit platby na sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

Upozorňuji také na řádek 106, pro který je podkladem tabulka E na druhé straně přílohy. Ta obsahuje položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jedná se zpravidla o odpisy dlouhodobého majetku, o podíl leasingových splátek připadajících na zdaňovací období nebo o paušální výdaje na dopravu vozidlem zahrnutým nebo i nezahrnutým do podnikání. Tento výdaj činí 5 000 Kč na měsíc při používání vozidla výlučně pro podnikání nebo 4 000 Kč při používání i pro soukromé účely. Pokud na řádku 102 uplatňujete výdajem procentem z příjmů, vyplňte tabulku B - druh činnosti.

Příloha č. 2

  • Dílčí základ daně z pronájmu: Výdaje lze uplatnit v prokazatelné výši nebo ve výši 30 procent z příjmů. Pokud pronajímáme například louku, bude pro nás výhodný výdajový paušál 30 procent. V případě pronájmu například nemovitosti stojí za zvážení uplatnit výdaje ve skutečné výši (odpisy, údržba, opravy apod.)
  • Dílčí základ daně z ostatních příjmů: Jde například o příležitostnou činnost, prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů. Nesmí jít o příjmy, které by měly charakter příjmů z podnikání. Výdaje se zde uvádí ve skutečné výši, pouze u zemědělské (nepodnikatelské) činnosti lze uplatnit výdaje procentem z příjmů (80 procent). Příjmy z prodeje akcií, které nebyly zařazeny do podnikání, jsou od daně osvobozeny, pokud k prodeji došlo po 6 měsících od jejich nabytí. V přiznání je nikde neuvedeme. Pokud tento časový test neplatí, uvedeme příjmy z prodeje v této příloze. Výdajem je pořizovací cena těchto akcií.

2. strana přiznání – základy daně, nezdanitelné části základu daně, daň

Ve 2. oddílu se necháme vést formulářem. Musíme mít připraveny podklady pro zápisy, tj. potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů, přílohy č. 1 a 2 popř. přílohu pro uplatnění ztráty minulých let, kterou uvádíme na řádku 44.

Ve 3. oddílu uvedeme položky snižující daňový základ. Doklady prokazující nárok nám byly zaslány automaticky například od pojišťovny, kde máme sjednané životní pojišťění, penzijních fondů, hypotečních bank či stavebních spořitelen nebo na vyžádání od odborové organizace, obdarovaná organizace v případě darů nebo transfůzní stanice při dárcovství krve.

3. strana přiznání slevy na dani, daňové zvýhodnění a placení daně

Údaje o manželce (manželovi) vyplňujeme jen v případě, že na ni (něj) uplatňujeme slevu 24 840 korun, pokud nemá vlastní příjem převyšující 68 tisíc Kč. Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč a na rozdíl od ostatních slev se ničím nedokládá. Studenti uplatní slevu 4 020 Kč na rok – 335 Kč na měsíc.

Tabulka 2 obsahuje údaje o dětech, žijících ve společné domácnosti s poplatníkem a vyplňujeme ji v případě, že na ně budeme uplatňovat daňové zvýhodnění. Roční výše zvýhodnění na jedno dítě činí 11 604 Kč. Nárok vzniká již v měsíci narození dítěte. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani popř. daňového bonusu.

V 7. oddílu – placení daně, zapíšeme na řádek 84 zaplacené zálohy na daň podle potvrzení od všech zaměstnavatelů, popřípadě na řádek 85 zálohy, které podnikatel platil za sebe. Podle pokynů spočítáme na řádku 91 doplatek nebo přeplatek daně.

4. strana přiznání – přílohy daňového přiznání

Sem zapíšeme počty uvedených příloh, případně další přílohy zde neuvedené. Fyzická osoba vyplňující sama přiznání zapíše pouze datum a podepíše. V případě přeplatku vyplníme žádost o jeho vrácení.

Součástí internetového formuláře bývají i Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení. To oceníme zvláště tehdy, máme-li příjmy z podnikání, pronájmu nebo ostatní příjmy. Tyto formuláře přebírají řadu údajů z přiznání a pokud obsahují předem vložená výpočtová pole, pak jejich správné vyplnění by nemusel být žádný velký problém. Na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení navíc není velký problém v případě potřeby údaje doladit při odevzdávání přehledů.

Tak máme hotovo, zbývá vytisknout, odevzdat na podatelně finančního úřadu a případně daň zaplatit. Je vhodné připomenout, že od 1. ledna 2011 vstoupil v platnost Daňový řád, který nahradil letitý Zákon o správě daní a poplatků. Rozhodně se nevyplatí podat přiznání po termínu. Sankci bychom se nevyhnuli! Naopak při vlastním placení daně nám bude prominuto zpoždění maximálně 4 dnů.

Chat se správcem daně

Vyplnění daňového přiznání bývá někdy oříškem. Pokud si nejste jistí, zda ten či onen příjem zdanit nebo jak jej do růžového formuláře správně zanést, zeptejte se v chatu portále ČT24. Na vaše otázky odpoví ve čtvrtek 17. března od 14:00 správce daně z příjmů Stanislav Mička.

Příloha číslo 1. daňového přiznání
Příloha číslo 1. daňového přiznání
Více fotek
  • Příloha číslo 1. daňového přiznání autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2393/239294.jpg
  • Daňové přiznání autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2393/239295.jpg