Jak se vypořádat s dluhy ve společném jmění manželů?

Praha - V jednom z předchozích článků naší poradny jste se mohli dozvědět, jak se při rozvodu vypořádává majetek ve společném jmění manželů. Jenže za trvání manželství lidé často nehromadí jen majetek, ale také dluhy, pokud vzniknou za manželství třeba jen jednomu z manželů, zavazují oba. To může být problém, pokud jeden z manželů podniká např. jako fyzická osoba (na živnostenský list) nebo ručí ve společnosti celým svým majetkem. Dále je zde nebezpečí, že pokud se manželé třeba rozešli, ale zatím nerozvedli, nemusí jeden vědět, jak utrácí druhý. Existuje několik možností, jak těmto potížím předejít. Ale pozor, nikdy to není úplně jednoduché.

Rozšíření nebo zúžení společného jmění

Jednou z možností, jak předejít zadlužení obou manželů je zúžení rozsahu společného jmění manželů. Lze tak učinit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu. Tuto smlouvu mohou uzavřít snoubenci jako takzvanou předmanželskou, ale i manželé již za trvání manželství. Může se vztahovat na stávající majetek a závazky stejně jako na majetek a závazky budoucí. Manželé si mohou vyhradit vznik společného jmění až ke dni zániku manželství, kromě věcí tvořících jejich obvyklé vybavení domácnosti. Ze závažných důvodů může na návrh některého z manželů zúžit společné jmění také soud.

Tuto možnost často využívají manželské páry, z nichž jeden podniká jako fyzická osoba a ručí tak celým svým majetkem včetně společného jmění manželů. Snaží se tak předejít tomu, aby se při případném neúspěchu v podnikání dostali do finanční tísně oba manželé. Toto rozdělení společného jmění má však háček. Manželé se totiž mohou vůči jiné osobě na smlouvu o zúžení společného jmění odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. V praxi by to vypadalo tak, že podnikající manžel by si měl při uzavírání jakéhokoli závazku od protistrany nechat písemně potvrdit, že ji seznámil se smlouvou o zúžení společného jmění manželů.

Exekuce na majetek jednoho z manželů

Další problematickou záležitostí jsou exekuce. V případě, že je proti jednomu z manželů vedena exekuce, exekutor nemá povinnost si ověřovat, co z majetku patří a co nepatří do společného jmění manželů. Takže i v případě, že mají manželé společné jmění zúžené, exekutora to nezajímá a zabaví vše. Proti tomuto postupu se pak lze bránit jen dodatečně, a to tak, že druhý z manželů, jehož majetek neměl být zabaven, podá takzvanou vylučovací žalobu k soudu. Jde však pouze o dodatečný krok.

Manželé, z nichž jeden podniká a kteří chtějí mít jistotu, že nepřijdou o všechen společný majetek, by tedy měli raději přemýšlet o založení společnosti s ručením omezeným, ve které se ručí jen do výše vkladu. To znamená, že případná exekuce by společné jmění manželů ani majetek druhého z manželů nepostihla. 

Manželům, kteří spolu již nežijí, lze z hlediska možných dluhů doporučit raději vyřídit co nejdříve rozvod.