Výpověď z nájmu: Musí majitel zajistit nájemníkovi náhradní byt?

Praha - Náhradní byt, náhradní ubytování, přístřeší – to všechno jsou pojmy, s kterými se můžeme setkat při krizovějším řešení bytové situace. Nejčastěji se to přihodí, když končí nájemní smlouva výpovědí z bytu ze strany pronajímatele, a to ať už z důvodu, který musí posvětit soud, nebo z důvodu, kdy může pronajímatel ukončit smlouvu sám.

Přísněji se může pronajímatel k nájemci chovat, když dochází k výpovědi z následujících důvodů:

 • hrubého porušování mravů v domě (např. obtěžování ostatních obyvatel domu nadměrným pachem, hlukem, neadekvátním chovem zvířat, fyzické nebo hrubé slovní útoky atd. – většinou je nutné prokázat trvání konkrétního přečinu, popř. jeho opakování),
 • neplacení nájemného a poplatků souvisejících s užíváním bytu (voda, elektrika atd.), nebo nedoplnění tzv. kauce, kterou pronajímatel v souladu se zákonem použije. K výpovědi nestačí jednou nezaplatit nájemné, aby mohl pronajímatel dát nájemci výpověď bez přivolení soudu, musí nedoplatek za nájemné a služby dosáhnout výše tříměsíčního nájemného,
 • nájemce má dva a více bytů, nevztahuje se to ale na případy, kdy lze dokázat nutnost těchto bytů (např. když nájemce přes týden pracuje v jiném městě a drží si tam druhý nájemní byt),
 • nájemce bez vážné příčiny neužívá nájemní byt nebo jej užívá jen občas,
 • jde o byt se zvláštním určením – např. byt je upraven pro osoby tělesně postižené a nájemce takovouto osobou není.

Ve výše vyjmenovaných případech jednak pronajímatel může dát výpověď bez posvěcení soudu (je na nájemci, aby do šedesáti dnů podal žalobu na neplatnost výpovědi), jednak pronajímateli stačí nájemci (popř. celé jeho rodině) zajistit tzv. přístřeší, což znamená obydlí, které je dočasné a slouží pouze jako provizorní příbytek, než si nájemce opatří byt.

Dokdy vyklidit byt?

Jakmile pronajímatel přístřeší obstará, nájemce se musí do patnácti dnů vystěhovat (samozřejmě po uplynutí řádné doby výpovědi). Důležité je také zmínit, že když má rodina, která musí z vyjmenovaných důvodů vyklidit byt, nezletilé děti a výpověď jí byla dána pro vlastnictví dvou a více bytů nebo pro neužívání bytu bez vážné příčiny, může soud přiřknout (ale nemusí) pronajímateli povinnost zajistit rodině náhradní ubytování (např. ubytovna), nebo dokonce bydlení. V některých případech musí zajistit dokonce rovnocenný byt s tím, z něhož se musí rodina vystěhovat – v takovém případě se ale nemusí byt nacházet ve stejném městě.

Druhým typem případů, kdy pronajímatel naopak nemůže postupovat vůči nájemci přísně, jsou výpovědi z důvodů, pro které si musí vyžádat svolení soudu. To je vyžadováno v následujících případech:

 • byt potřebuje pronajímatel pro sebe, manžela, dítě, vnuka, snachu, zetě, své rodiče nebo pro sourozence,
 • nájemce pro pronajímatele pracoval a tento služební byt potřebuje pronajímatel pro jiného člověka, který pro něj bude vykonávat práci. Nepatří sem případ, kdy nájemce skončí práci pro pronajímatele sám a bez vážných důvodů – zde stačí poskytnout přístřeší,
 • vyžaduje-li byt (popř. celý dům) opravy tak zásadní, že jej není možno užívat po delší čas k bydlení,
 • pronajímatel podniká a potřebuje nájemcův byt pro rozšíření prostoru pro provozování živnosti (např. rozšiřuje truhlářskou dílnu) a prostor bytu stavebně souvisí s prostorem provozu podnikání.

V těchto typech případů musí pronajímatel jednak soud požádat o schválení výpovědi a jednak musí po jejím schválení zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu, tzn. byt, který odpovídá dosavadnímu bytu nájemce (podlahovou plochou, vybavením atd.). Soud může na návrh pronajímatele přiřknout náhradní bydlení o menší podlahové ploše, to ale musí pronajímatel prokázat, že pro to existuje spravedlivá příčina. Znovu zde platí patnáctidenní lhůta, do které se musí po sehnání bytové náhrady nájemce vystěhovat.

Často se řeší, jak je to u rozvádějících se manželů, kdy jednomu z nich je soudem uloženo opustit byt. Když měl byt jeden z rozvedených manželů v nájmu ještě před uzavřením manželství, stačí druhému manželovi sehnat náhradní bydlení (např. ubytovna). Pokud je nájemní smlouva uzavřena již za doby manželství a manželé se při rozvodu nedohodnou, rozhoduje soud. Ten z manželů, který musí v tomto případě byt po rozhodnutí soudu opustit, má nárok na náhradní byt. Soud má ale možnost rozhodnout i jinak a určit, že stačí náhradní ubytování.

Bydlení
Bydlení
Více fotek
 • Bydlení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2486/248527.jpg
 • Podnikatelka autor: Nick White, zdroj: ISIFA/Rex Features http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2604/260313.jpg
 • Vztahová krize zdroj: vyzkum-sexualniho-chovani.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2451/245089.jpg