NKÚ: MF nevede průkazné účetnictví o státních finančních aktivech

Praha – Ministerstvo financí v letech 2009 a 2010 chybovalo při správě státních finančních aktiv (SFA). Na těchto účtech například vykazovalo majetek či peněžní prostředky, které tam podle rozpočtových pravidel nepatří, a dále naložilo se zůstatky dvou zrušených bankovních účtů SFA v rozporu se zákonem. Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob ujistil, že nešlo o žádné závažné porušení povinností, nicméně ministerstvo nedostatky okamžitě odstranilo. „MF po seznámení s výsledky kontrolní akce přijalo a následně zrealizovalo nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. K omezení rizika opakování zjištěných nedostatků navrhne další nápravná opatření interního charakteru, která budou součástí materiálu předkládaného pro jednání vlády,“ uvedl Jakob.

Státní finanční aktiva představují významnou část majetku státu, zahrnují peněžní prostředky, majetkové účasti, cenné papíry a pohledávky. Spravuje je ministerstvo financí a sestavuje jejich přehled označovaný jako bilance SFA. Podle této evidence činila výše SFA k 31. prosinci 2010 více než 300 miliard korun.  

Ministerstvo má v účtech chaos

V minulosti MF o tomto majetku účty nevedlo, mělo jen pomocné evidence. Vést účty o SFA začalo postupně od roku 2008, SFA se tak stala součástí aktiv vykazovaných v rozvaze ministerstva jako finanční majetek a pohledávky. Podle NKÚ vykazovalo ministerstvo v kontrolovaném období v účtech SFA majetek a peněžní prostředky, které tam podle zákona o rozpočtových pravidlech nepatří.

V kontrolovaném období byly peněžní prostředky SFA uloženy celkem na 19 bankovních účtech vedených u České národní banky. Pět z nich MF v letech 2010 a 2011 zrušilo. Podle NKÚ ministerstvo při zrušení dvou bankovních účtů naložilo se zůstatky účtů v rozporu se zákonem.  

Nejvyšší kontrolní úřad rovněž odhalil nesprávné vedení účtu v kapitole Operace státních finančních aktiv (OSFA).

NKÚ:

„Ministerstvo postupovalo v některých případech v rozporu s účetními předpisy a nevedlo tak správné, průkazné a úplné účetnictví o skutečnostech týkajících se účetního střediska zřízeného pro kapitolu OSFA.“


Kontrola byla prováděna od května do října 2011. Kontrolováno bylo období let 2009 a 2010, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.