Danění příjmů z cenných papírů

Praha – Zdanění výnosů vyplývajících z držení nebo prodeje cenných papírů (CP) je upraveno zákonem o daních z příjmů. Způsob zdanění se liší v závislosti na tom, zda se týká fyzické osoby – podnikatele a nepodnikatele – a dále také závisí na tom, zda se jedná o výnosy z titulu držení cenných papírů, nebo z jejich prodeje. Pro rok 2012 nedošlo v této oblasti ke změnám, přesto v danění těchto příjmů lidé často tápou, čemuž nasvědčuje i velký počet dotazů, které na toto téma přišly do Poradny portálu ČT24. Pojďme si tedy tuto problematiku zrekapitulovat.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Hynek Glos

Výnos z držby CP (především akcie, dluhopisy, podílové listy)

Způsob zdanění je zde stejný pro fyzickou osobu podnikající i nepodnikající. Jedná se o příjmy podle §8 - Příjmy z kapitálového majetku. Zpravidla půjde o podíl na zisku, dividendu a úrok. Daněny jsou srážkovou daní ve výši 15 procent, a to nejčastěji u zdroje. Daň sráží a odvádí vyplácející společnost. Příjemce již výnos do daňového základu nezahrnuje, a tento příjem tedy není důvodem pro podání daňového přiznání.

U podnikatele vedoucího účetnictví je zdanitelným výnosem i případné navýšení hodnoty akcií při jejich přecenění kurzem ke konci účetního období. Zcela jistě příznivou zprávou je to, že dividendy od akciové společnosti a podíly na zisku u společnosti s ručením omezeným by se v dohledné době (od roku 2013) neměly zdaňovat.

Výnos z prodeje cenných papírů

  • CP zařazené do obchodního majetku

Zisky z prodeje cenných papírů jsou součástí daňového základu podnikatele podle §7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjem z prodeje je krácen o kupní cenu včetně všech poplatků souvisejících s obchodováním. Zisk z prodeje jednoho cenného papíru je možno krátit o ztrátu z prodeje jiného. Celkově ale výsledek z prodeje cenných papírů nemůže být záporný. Případné ztráty lze uplatnit v příštím období proti zisku z prodeje cenných papírů. Pokud podnikatel ukončil samostatně výdělečnou činnost, platí pro osvobození od daně časový test 6 měsíců od ukončení podnikání.

  • CP nezařazené do obchodního majetku

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou příjmy podle §10 - Ostatní příjmy. Tyto příjmy se snižují o nabývací cenu těchto cenných papírů (včetně poplatků za transakce při nákupu a prodeji). Daň se tedy platí opět pouze ze zisku z prodeje. K případné ztrátě se nepřihlíží. Tento zisk je možno krátit o případnou ztrátu z prodeje jiného cenného papíru. Nelze jej ale snižovat o ztrátu z jiného druhu příjmů podle §10.

Pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 6 měsíců, je tento příjem od daně osvobozen. Toto platí především pro akcie a dluhopisy. Pro zdanění slouží příloha číslo 2 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Souhrnně se zde uvedou příjmy a výdaje z transakcí za uplynulý rok. Termín pro podání přiznání je do 31. března. Sazba daně je 15 procent.

Danění příjmů z akcií čekají v roce 2014 změny

Podle schválené novely, jejíž platnost by mohla nastat v roce 2014, se časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů prodlužuje z 6 měsíců na dobu 3 let. Zároveň se zavádí limit 100 tisíc korun pro příjem (nikoli zisk) z prodeje, od kterého by bylo nutné podávat daňové přiznání, příloha číslo 2 - Ostatní příjmy. Daň by v té době měla být 19 procent. Tento režim bude platit pro cenné papíry nakoupené a prodané po začátku platnosti této novely. Mimo jiné to znamená, že více lidí bude přiznávat příjem a výpočty budou složitější.

Daně při obchodování na Forexu

Kromě obchodování s cennými papíry je poměrně rozšířené obchodování s různými finančními deriváty na zahraničních burzách prostřednictvím brokera. Mezi oblíbené patří Forex – obchodování s měnovými páry, obchodování na komoditní burze, opce a další. Pro zdanění příjmů z těchto obchodů platí výše uvedené. Jde o příjem podle §10. Neplatí zde ovšem časový test 6 měsíců pro osvobození od daně z příjmů.

Dílčí ztrátu z jednoho derivátu lze uplatnit proti zisku z jiného derivátu. Ztrátu ale nelze započíst proti zisku z jiného druhu příjmů, např. z prodeje akcií. Otázkou je, jaké máme podklady pro přiznání příjmů, zda ke svým příjmům jsme schopni přiřadit výdaje nebo máme souhrnný výpis pouze zisků a ztrát od brokera nebo přiznáme jen výběry zisků převedené na náš účet v tuzemsku. Důležitý bude také pohled na věc ze strany konkrétního pracovníka na finančním úřadu. Doporučujeme tedy způsob zdanění zkonzultovat právě tam.