Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2011?

Praha - Rychle, pro podnikatele často až příliš rychle, se blíží duben a s ním i termín pro podání daňového přiznání. Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob pro rok 2011 nebyly zásadní, proto by sestavení přiznání nemuselo být příliš složité. Přesto je vhodné mít k dispozici Pokyny k vyplnění přiznání a Zákon o daních z příjmů. V tomto článku se zaměříme na stručný postup vyplňování formuláře. Nemáme zde prostor pro detailní popisy náplní jednotlivých řádků přiznání, proto se budeme spoléhat na jednoduchost a kvalitu formuláře, pokynů k vyplnění a taky vaši zkušenost a šikovnost.

Za rok 2011 vyplňujeme formulář vzor číslo 18. Už z minulého roku víme, že finanční úřady šetří a nerozdávají formuláře rukou štědrou. Máme ovšem možnost si formulář nakopírovat a vyplnit ručně nebo zvolit jednodušší variantu a vyplnit přiznání na PC. Najít na internetu formulář ke stažení a uložení na váš PC nebo jen k vyplnění a tisku není až tak velký problém. Můžete najít jak placený přístup k formuláři včetně Přehledů pro pojišťovny, tak bezplatný, například na stránkách Ministerstva financí ČR.

Máte-li už daňový formulář k dispozici, můžeme se pustit do vyplňování. A začneme pěkně od začátku:

a) 1. strana přiznání – záhlaví formuláře a osobní údaje o poplatníkovi v 1. oddílu

Je nutné si uvědomit, že celkový základ daně je součtem maximálně pěti dílčích základů daně podle jednotlivých druhů příjmů.

Dílčí základy daně

  • dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (§6 ZDP, podkladem je Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, které jsme v roce 2011 měli. Zahrnujeme sem též příjmy na základě dohod o provedení práce, pokud byly zdaňovány zálohovou daní a také například náhradu za ztrátu výdělku při pracovním úrazu)
  • dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§7 ZDP)
  • dílčí základ daně z kapitálového majetku (§8 ZDP)
  • dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu (§9 ZDP)
  • dílčí základ daně z ostatních příjmů (§10 ZDP)

Pouze u dílčího základu daně z podnikání a z pronájmu je možné dosáhnout a uplatnit ztrátu. Ani tuto ztrátu ovšem nelze odečíst od dílčího základu daně ze závislé činnosti.

b) příloha číslo 1 – dílčí základ daně pro příjmy z podnikání

Podkladem je daňová evidence, případně účetnictví. Do příjmů na řádku 101 nezahrnujeme příjmy z kapitálového majetku (především úroky), které jsou samostatným základem daně (řádek 38 přiznání). Výdaje na řádku 102 uplatňujeme ve skutečné výši nebo procentem z příjmů (80 procent z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslných živností, 60 procent z ostatních živností, 40 procent z jiného podnikání – např. autorská činnost, svobodná povolání a 30 procent z příjmů z pronájmu). Ve výdajích nelze uplatnit platby na sociální a zdravotní pojištění podnikatele.

Upozorňuji na řádek 106, pro který je podkladem tabulka E na druhé straně přílohy. Ta obsahuje položky snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji. Jedná se zpravidla o odpisy dlouhodobého majetku, o podíl leasingových splátek připadajících na zdaňovací období nebo o paušální výdaje na dopravu vozidlem zahrnutým nebo i nezahrnutým do podnikání. Tento výdaj činí 5 000 korun na měsíc při používání vozidla výlučně pro podnikání nebo 4 000 korun při používání i pro soukromé účely. Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, vyplňte tabulku B - druh činnosti.

c) příloha číslo 2

  • dílčí základ daně z pronájmu

Výdaje lze uplatnit v prokazatelné výši nebo ve výši 30 procent z příjmů. Pokud pronajímáme například louku, bude pro nás výhodný výdajový paušál 30 procent. V případě pronájmu například nemovitosti stojí za zvážení uplatnit výdaje ve skutečné výši (odpisy, údržba, opravy…).

  • dílčí základ daně z ostatních příjmů

Jde například o příležitostnou činnost, příležitostný pronájem movitých věcí, prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů. Nesmí jít o příjmy, které by měly charakter příjmů z podnikání. Výdaje se zde uvádí ve skutečné výši, pouze u zemědělské (ale nepodnikatelské) činnosti lze uplatnit výdaje procentem z příjmů (80 procent). Příjmy z prodeje akcií, které nebyly zařazeny do podnikání, jsou od daně osvobozeny, pokud k prodeji došlo po 6 měsících od jejich nabytí. V přiznání je nikde neuvedeme. Pokud tento časový test neplatí, uvedeme příjmy z prodeje v této příloze. Výdajem je nabývací cena těchto akcií.

d) 2. strana přiznání – základy daně, nezdanitelné části základu daně, daň

Ve 2. oddílu se necháme vést formulářem, podklady pro zápisy máme připraveny (potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů, přílohy č.1 a 2, popřípadě přílohu pro uplatnění ztráty minulých let, kterou uvádíme na ř. č. 44).

Ve 3. oddílu uvedeme položky snižující daňový základ. Doklady prokazující nárok nám byly zaslány automaticky (životní pojišťovny, penzijní fondy, hypoteční banky či stavební spořitelny) nebo na vyžádání (odborová organizace, obdarovaná organizace v případě darů nebo transfůzní stanice při dárcovství krve).

e) 3. strana přiznání – slevy na dani, daňové zvýhodnění a placení daně

Údaje o manželce (manželovi) vyplňujeme jen v případě, že na ni (něj) uplatňujeme slevu 24 840 korun, pokud nemá vlastní příjem převyšující 68 000 korun. Sleva na poplatníka činí 23 640 korun a na rozdíl od ostatních slev se ničím nedokládá. Studenti uplatní slevu 4 020Kč na rok/335 korun na měsíc.

Tabulka 2 obsahuje údaje o dětech, žijících ve společné domácnosti s poplatníkem, pokud na ně budeme uplatňovat daňové zvýhodnění. Roční výše na jedno dítě činí 11 604 korun. Nárok vzniká již v měsíci narození dítěte. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani popř. daňového bonusu.

V 7. oddílu – placení daně, zapíšeme na ř. 84 zaplacené zálohy na daň podle „Potvrzení“ od všech zaměstnavatelů, popřípadě na ř. 85 zálohy, které podnikatel platil za sebe. Podle pokynů spočítáme na řádku 91 doplatek nebo přeplatek daně.

f) 4. strana – přílohy daňového přiznání

Zapíšeme počty uvedených příloh, případně další přílohy zde neuvedené. Fyzická osoba vyplňující sama přiznání zapíše pouze datum a podepíše. V případě přeplatku vyplníme a podepíšeme žádost o jeho vrácení.

Součástí internetového formuláře „Přiznání“ bývají i přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 pro zdravotní pojišťovny a pro OSSZ. To oceníme tehdy, máme-li příjmy z podnikání nebo ostatní příjmy.

Tyto formuláře přebírají řadu údajů z přiznání a pokud obsahují předem vložená výpočtová pole, pak jejich správné vyplnění by nemusel být velký problém. Z vlastní zkušenosti ale vím, že na zdravotních pojišťovnách a OSSZ není velký problém údaje „doladit“ při odevzdávání přehledů.