Operační programy – seznamte se s veledůležitým zdrojem příjmů ČR

Praha – Operační programy. Toto slovní spojení je pro Českou republiku naprosto klíčové. Proto je bezpochyby nutné o tomto zdroji příjmů něco vědět. Jde o programy, skrz které Česko dostává finanční podporu z Evropské unie. Díky nim se budují silnice, staví cyklostezky, čističky odpadních vod či rekonstruují historické objekty. V posledních letech je však už jistým folklórem, že politici v krajích či celá vláda nejsou schopni tyto prostředky vyčerpat či jsou v nich lidově řečeno takové „boty“, že EU peníze nepošle.

Mezi roky 2007 až 2013 je v České republice realizováno na 26 operačních programů. Skrz tyto projekty k nám plynou finanční prostředky. Česko může v současném období využít prostředky o celkové hodnotě 26,7 miliardy eur. Cíle operačních programů se vytváří na každých sedm let zvlášť a jsou v nich reflektovány aktuální potřeby států.

Jaké jsou cíle probíhající v období 2007-2013?

1. Konvergence. V rámci tohoto cíle jde o hospodářskou a sociální podporu regionů a členských států EU, které nejsou tak rozvinuté. Snahou je pomocí finančních prostředků „nalít“ peníze do regionů, kde je větší nezaměstnanost, nejsou zde surovinové zdroje, které by regionu pomohly dostat se na úroveň těch vyspělejších.   

V rámci Česka do tohoto cíle spadají všechny regiony kromě Prahy. (Podporovány jsou regiony NUTS II s HDP/obyvatel pod 75 procenty průměru EU). Finanční prostředky se dělí na sedm regionálních operačních programů (ROP) a osm tematických operačních programů. Celkově je na tento cíl z fondů EU uvolněno zhruba 25,9 miliardy eur – tedy naprostá většina prostředků, které do Česka skrz OP proudí.

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur:

 • ROP NUTS II Severozápad
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • ROP NUTS II Jihovýchod
 • ROP NUTS II Severovýchod
 • ROP NUTS II Střední Morava
 • ROP NUTS II Jihozápad
 • ROP NUTS II Střední Čechy

Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur:

 • OP Doprava
 • OP Životní prostředí
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Integrovaný operační program
 • OP Technická pomoc

Co jsou NUTS II - čerpáno ze strukturálni-fondy.cz:

NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony soudržnosti. V České republice existuje 8 regionů soudržnosti - tj. 8 územních jednotek na úrovni NUTS II. Jsou to tyto: 1. Praha - území hlavního města Prahy, 2. Střední Čechy - Středočeský kraj, 3. Jihozápad - Plzeňský, Jihočeský kraj, 4. Severozápad - Karlovarský, Ústecký kraj, 5. Severovýchod - Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, 6. Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský kraj, 7. Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj, 8. Moravskoslezsko - Moravskoslezský kraj. Každý region NUTS II v ČR má vlastní Regionální operační program (ROP).


2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Do tohoto cíle patří pouze Praha – jako jediná z českých regionů přesahuje limity Konvergence. Celková alokace tohoto cíle je 0,4 miliardy eur.

 • OP Praha Konkurenceschopnost
 • OP Praha Adaptabilita

3. Evropská územní spolupráce. Jak už název napovídá, hlavním cílem je podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Ruku na srdce, úspěšná spolupráce s podniky především z Německa, Rakouska, ale i Polska a Slovenska je pro Česko nezbytná. Když to vezmeme do důsledku, tak spousta Čechů pracuje jen kousek za hranicemi a své vydělané peníze nakonec utratí doma – čímž zvyšuje domácí poptávku. Navíc to přináší know-how, technologie a důležité informace, na základě kterých mohou v Česku vznikat nové firmy či projekty. V České republice pod něj spadají všechny regiony. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 miliard eur.

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko
 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko)
 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny)
 • Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU)
 • Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy)

Momentálně se v Evropské unii pracuje na novém programovém období 2014–2020.

Česko má s čerpáním evropských peněz problémy. Například v kauze ROP Severozápad se problémy vlečou už od roku 2011. Problémy jsou především v korupci. Rozdělování dotací je mnohdy neprůhledné a není v souladu s pravidly. Peníze, které byly na projekty vyčlěněny, se pak musejí vrátit - u regionálních opreračních programů se konala vášnivá diskuse nad tématem, kdo má pokuty zaplatit - stát, nebo kraje? Bývalý ministr financí Kalousek zastával druhou možnost, nový ministr financí v demisi Jan Fischer krajům částku snížil.