Média škodí politikům, soudí zákonodárci

Praha - Skoro polovina z oslovených zákonodárců si myslí, že média mají negativní vliv na fungování demokracie, až 80 % z nich se navíc domnívá, že média přispívají ke snížení důvěry lidí v politiky. Vyplývá to z průzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Přesto oslovení zákonodárci považují své vztahy s novináři vesměs za harmonické či neutrální.
Zdroj: Institut komunikačních studií žurnalistiky FSV UK

Z výsledků výzkumu Postoje českých politiků vůči médiím a kvalitě žurnalistiky, který v uplynulých měsících provedli výzkumníci z Institutu komunikačních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, vyplývá, že čeští zákonodárci jsou přesvědčeni o významném vlivu médií na politiku. Největší vliv má podle poslanců Česká televize, jejíž vliv na politiku považují za výrazný tři čtvrtiny dotázaných. Značný vliv připisují oslovení také komerčním televizím (60 %).

Více než polovina zákonodárců (52 %) je přesvědčena o vlivu seriózního tisku, 49 % z nich si pak totéž myslí o bulvárním tisku. O něco menší je podle oslovených vliv on-line médií (41 %), vliv sociálních sítí na politiku považuje za výrazný jen 34 % dotázaných. Sociální média mají podle poslanců a senátorů v porovnání s ostatními typy médií na politiku menší vliv, přesto je za nezbytnou součást politických kampaní považuje 90 % poslanců a senátorů, kteří se průzkumu zúčastnili.

Vliv jednotlivých typů médií
Zdroj: Institut komunikačních studií žurnalistiky FSV UK

Téměř čtyři pětiny dotázaných zákonodárců soudí, že média rozhodují o tom, jaká témata jsou v politice důležitá, o něco menší část je přesvědčena, že média vytvářejí politiky. Tuto představu o mocném společenském postavení médií provází přesvědčení o negativních dopadech jejich činnosti. Téměř polovina poslanců a senátorů, kteří se průzkumu zúčastnili, se domnívá, že média mají negativní dopady na fungování demokracie, podle čtyř pětin dotázaných média podrývají důvěru v osobnosti politiků, 72 % si myslí, že narušují i důvěru v politický systém.

V posledních letech podle 85 % dotázaných dochází k nárůstu negativního referování o politice. Podobná část poslanců se domnívá, že se v médiích stále častěji referuje o různých politických taktikách na úkor informací o její skutečné podstatě. Navzdory těmto výtkám vnímají politici svůj vztah s novináři převážně jako harmonický a spíše pracovní. Pro politiky nebývá zvykem mít mezi novináři výraznější množství přátel, a pokud se mezi novináři a politiky objeví nějaký konflikt, je podle politiků jeho nejčastější příčinou nesprávné zacházení novinářů s informacemi.

Dotazníkové šetření zahrnulo celkem 110 členů českého parlamentu (82 poslanců a 28 senátorů). U většiny stran se podařilo provést rozhovory se zhruba polovinou jejich zástupců v parlamentu, mírně podreprezentované byly strany, které jsou součástí vládní koalice. Význam sociálních médií je vnímán spíše v rovině možnosti obcházet tradiční média, i když mírná většina politiků se domnívá, že mohou rovněž přinést politiku blíže občanům.