Nejhorší vzduch dýchají na Ostravsko-Karvinsku

Praha - Nejšpinavější vzduch dýchají v Česku stále obyvatelé Ostravsko-Karvinska. Loni tam opět častěji než v ostatních krajích překračovaly doporučenou mez koncentrace jemných prachových částic. Měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za rok 2008 také ukazují, že v Ostravě je jako důsledek výroby koksu opětovně překračován imisní limit pro benzen. Poprvé byl loni v Ostravě - Mariánských Horách překročen cílový imisní limit pro kadmium.

Problém s čistotou ovzduší na Ostravsku je podle zprávy o kvalitě ovzduší za rok 2008 důsledkem toho, že v regionu k dopravě a lokálním zdrojům, které jsou hlavními emisními zdroji suspendovaných částic i v ostatních krajích, přistupují i další významné zdroje jako hutní průmysl a zpracování paliv. Ze zprávy ČHMÚ k zatížení této oblasti přispívá i přenos znečištění ze silně průmyslové oblasti Katovic. Imisní limity překračovaly koncentrace jemných prachových částic na celém území Česka, přestože naměřené koncentrace této látky proti minulým letům poklesly na většině lokalit zejména vlivem příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek a také poklesem celkových emisí.

Překročen imisní limit pro území ČR:

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

- pro denní průměrnou koncentraci

2,9 %

6,3 %

28,5 %

- pro roční průměrnou koncentraci

0,44 %

0,7 %

2,3 %

Řadu měst a obcí stejně jako předloni autoři zprávy vyhodnotili jako území s překročeným cílovým imisním limitem pro benzo(a)pyren. Jedná se o 3,6 procenta plochy Česka, kde žije asi 42 procent obyvatel. Na Ostravsku a Karvinsku a na Kladně byly v roce 2008 limitní hodnoty překročeny dokonce několikanásobně. Oproti roku 2007 však roční průměry koncentrací poklesly přibližně na dvou třetinách lokalit. Zpráva nicméně varuje, že i v malých obcích, kde se neměří, mohou být zvýšené, ale i nadlimitní koncentrace benzo(a)pyrenu, a to vlivem spalování v domácnostech. V Praze překračování limitů souvisí především s dopravním zatížením. Obdobná situace je na dopravně zatížených lokalitách v Brně.