John sklidil kritiku za etický kodex pro vnitro

Praha - Ministr vnitra Radek John schválil nový etický kodex, jímž se od nynějška musí řídit úředníci ministerstva vnitra i policie. Zároveň požaduje, aby jej přijala i ostatní ministerstva - zavedením kodexu do praxe se podle Johna sníží korupční jednání. Odborníci však kontrují, že čtyřstránkový soupis zásad je příliš obecný, než aby něco změnil.

„Nový etický kodex reaguje na novou situaci a to, jak je tahle země prolezlá korupcí, a řeší, jak čelit střetu zájmů,“ objasnil poslání dokumentu ministr vnitra Johna. Kromě korupce řeší například i oblékání zaměstnanců nebo mlčenlivost. Sankce za jeho nedodržování však chce zatím ministr John vymáhat pouze v případě, že bude porušen zákon.

John předložil nový etický kodex vládě s požadavkem, aby jej zavedla zbylá ministerstva i další úřady. Odborníci podotýkají, že je sice lépe formulovaný, co do obsahu ale v zásadě nic nového nepřináší; to potvrzují i lidé z policejní praxe. „Je z drtivé části pouze odkazem na platné právní normy a nepřináší nic nového, byť se snaží budit tento dojem,“ konstatoval předseda Nezávislého odborového svazu Policie Milan Štěpánek.

Kritiku sklidil Johnův kodex i u opozice. „Pokud výsledkem protikorupční strategie a práce pana Johna na ministerstvu za čtyři měsíce jsou čtyři listy spoře popsaného papíru, které odkazují na zákon, pak mi je ho skutečně líto,“ uvedl stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc. „Jeroným Tejc nemůže dělat nic jiného, než ty věci kritizovat, ale my jsme odkazy na zákony udělali schválně, aby bylo jasné, podle čeho se postihují,“ kontroval ministr.

Co se v kodexu píše o korupci?

Článek 7: Zákaz korupčního jednání

(1) Zaměstnanec nesmí v souvislosti s obstaráváním věcí veřejného zájmu přijímat ani vyžadovat dary či jiná neoprávněná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění úkolů veřejné správy nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření známostí a vzájemně závislých vztahů, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(3) Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance v důsledku jeho jednání v rozporu s právními předpisy nebo etickými normami.

Etický kodex v plném znění naleznete zde.