Policisté musí vypovídat před soudem, i když nejsou zbaveni mlčenlivosti

Brno – Kolegium Nejvyššího soudu vydalo rozhodnutí, podle kterého musí policisté v trestním řízení vypovídat jako svědci i bez zbavení mlčenlivosti. Jedinou výjimkou jsou utajované informace. Někdy se totiž stávalo, že policisté před soudem odmítali popsat např. okolnosti službeního zákroku nebo informace zjištěné při vyšetřování, pokud nebyli zbaveni mlčenlivosti.

Nejvyšší soud se konkrétně zabýval dovoláním policisty obviněného ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Stěžoval si na to, že proti němu jako svědkyně vypovídala policistka, která nebyla zbavena mlčenlivosti. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl.   

„Současně NS uznal za nutné v rámci sjednocování soudní praxe přijmout rozhodnutí, že policista je povinen před soudem v postavení svědka v trestním řízení vypovídat o souvislostech, které zjistil při plnění úkolů. Tímto rozhodnutím trestního kolegia NS jsou jakékoliv pochybnosti o výpovědi policisty v postavení svědka vyvrácené,“ uvedl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig.   

Nejvyšší soud zveřejní případ ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Poslouží tak českým soudům při řešení podobných sporů. Tzv. sjednocování judikatury patří k důležitým úkolům Nejvyššího soudu.

Podle právní věty nového rozhodnutí je policista povinen vypovídat jako svědek v trestním řízení i o skutečnostech, ohledně kterých jinak musí podle zákona o policii zachovávat mlčenlivost. Jde výslovně o skutečnosti, „s nimiž se seznámil při plnění úkolů policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami“.