Penále za neplacení sociálního pojištění začne řešit i soud

Brno - Ústavní soud dal lidem šanci bránit se žalobami proti rozhodnutím úředníků o penále za neplacení pojistného na sociální zabezpečení. Soud dnes zrušil ustanovení zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které soudní přezkum znemožňovalo. Když dosud úředníci zamítali žádosti o prominutí penále, bylo jejich rozhodnutí konečné. Teď může spory o penále přezkoumat justice. Nález vstoupí v platnost dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů.

„V případě, že si někdo stěžuje na to, že mu byly vyměřeny penále ze sociálního pojištění, tak bude mít od vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů možnost soudně přezkoumat toto rozhodnutí,“ uvedla mluvčí soudu Jana Pelcová. Ústavní soud v nálezu zdůraznil, že soudní přezkum se nebude týkat samotné podstaty věci, ale toho, zda úředníci rozhodovali za dodržení všech předpisů a pravidel. Jde například o dodržení mezí správního uvážení a vyloučení svévole, tedy zachování garance práva na řádný proces, vysvětlil při čtení nálezu soudce zpravodaj Pavel Holländer.

Návrh na zrušení ustanovení podal Nejvyšší správní soud (NSS). Ve své rozhodovací praxi dospěl k závěru, že norma je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Listina totiž lidem zaručuje právo na soudní ochranu. Podle NSS by mělo být rozhodnutí o penále přezkoumatelné soudem stejným způsobem jako rozhodnutí o prominutí příslušenství daně.

Video Reportáž Petra Malého
video

Reportáž Petra Malého

„Soudci jednoznačně nalezli analogii mezi rozhodnutím správního orgánu o možnosti prominutí penále z daní a právě možností prominutí penále ze sociálního pojištění. V případě těch daní je dáno zákonem, že je možno žádat přezkum u soudu,“ uvedla Pelcová. Česká správa sociálního zabezpečení podle svého mluvčího Pavla Gejdoše verdikt soudu vítá: „Alespoň se zprůhlední naše rozhodování, umožní se nezávislý soudní přezkum.“

Nejvyšší správní soud konkrétně řešil kasační stížnost právníka Zdeňka Altnera proti usnesení Městského soudu v Praze. Tamní soudci odmítli jeho žalobu proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Praha-západ. Úředníci ve sporném rozhodnutí nevyhověli žádosti o prominutí penále.


Penále se podle informací na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného. Činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá. Nárok na prominutí penále neexistuje. Úředníci k tomu mohou přikročit v určitých specifických případech, kdy by placení penále bylo příliš tvrdým opatřením. O kolik by se mohla ČSSZ soudními spory ochudit, si netroufá odhadnout. Ročně řeší kolem 7 tisíc žádostí o prominutí penále, zhruba 65 procentům z nich vyhoví.

Nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud
Více fotek
  • Nejvyšší správní soud autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1409/140837.jpg
  • Česká správa sociálního zabezpečení autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1955/195448.jpg