Klaus udělil 14 milostí, osvobodil matky či těžce nemocné

Praha – Prezident Václav Klaus dnes udělil celkem 14 milostí a v jednom případě rozhodl o odkladu výkonu trestu do doby, než se vyjádří k žádosti o milost. Prezident podle oficiálního prohlášení Hradu u většiny dnes omilostněných osob přihlédl k faktu, že se dotyční bez předchozích prohřešků dopustili trestného činu ve velmi nízkém věku a nyní žijí řádný život, případně mají značné zdravotní potíže nebo od spáchání trestného činu uplynul dlouhý čas. Odnětí svobody pod podmínkou zrušil například několika mladým matkám, na kterých byly závislé nezletilé děti, nebo cizincům žijícím v obtížné sociální a rodinné situaci. U několika osob zároveň udělení milosti podmínil lhůtou 1 či 2 let, ve kterých se dotyční nesmí dopustit trestného činu.

Klaus rozhodl i o prominutí podmíněného trestu odnětí svobody a zbytku trestu zákazu činnosti za porušování povinnosti při správě cizího majetku, podplácení a zpronevěru Anně Benešové. Přihlédl k tomu, že její těžce nemocný manžel potřebuje její pomoc, sdělil mluvčí.

Milost dostali i tři cizinci, přičemž Marianu Horváthovi ze Slovenska Klaus prominul vyhoštění za podvod. Důvodem bylo to, že se skutek stal před více než 20 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal jen na dobu neurčitou.

O odkladu trestu za zpronevěru rozhodl prezident u Tomáše Maliny, podle mluvčího Klaus o jeho žádosti o milost rozhodne až na základě dalšího vývoje jeho zdravotního stavu. Malina navíc část způsobené škody už uhradil a zbytek škody se zavázal splácet.

Přehled omilostněných osob a zdůvodnění:

 • Denise Bartošové prominul trest odnětí svobody uložený za úvěrový podvod, a to pod podmínkou, že se po dobu 18 měsíců od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že činu se dopustila ve věku blízkém věku mladistvých a nyní řádně pečuje o své dvě nezletilé děti. Paní Bartošová nebyla v minulosti trestána.
 • Marianu Horváthovi, státnímu občanu Slovenské republiky, prominul trest vyhoštění uložený za podvod. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 20 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Jmenovaný v minulosti nebyl na území ČR trestán a současně uložený trest odnětí svobody řádně vykonal.
 • Martině Kočkové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého jí za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k tomu, že činu se dopustila ve věku blízkém věku mladistvých v tíživé sociální a rodinné situaci. Jmenovaná nyní žije v zahraničí a stará se o svého ročního syna.
 • Luboši Kulhánkovi prominul zbytek trestu a trest odnětí svobody uložené za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k tomu, že jmenovaný je z důvodu dlouhodobě vážného zdravotního stavu v plném invalidním důchodu. Pan Kulhánek již vykonal část trestu.
 • Zuzaně Plecité prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za neoprávněné držení platební karty a krádež. Přihlédl k tomu, že způsobená škoda byla malého rozsahu. Paní Plecitá pečuje o svoji roční dceru, která by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musela být umístěna do ústavní péče. Jmenovaná se skutku dopustila ve věku blízkém věku mladistvých a část trestu již vykonala. Žádost podpořil i sociální odbor z místa bydliště.
 • Jolaně Putnové prominul trest odnětí svobody uložený za podvod, a to pod podmínkou, že se po dobu 3 let od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že jmenovaná, která je upoutaná na invalidní vozík, potřebuje celodenní pomoc druhé osoby.
 • Karolíně Toulové prominul trest odnětí svobody v trvání 2 měsíců uložený za zpronevěru. Přihlédl k tomu, že činu se dopustila ve věku blízkém věku mladistvých a nyní řádně pečuje o svoji 7měsíční dceru. Jmenovaná způsobenou škodu v plné výši uhradila.
 • Thi Nhung Trinh, státní občance Vietnamu, prominul podmíněný trest odnětí svobody uložený za porušení práv k ochranné známce, a to s účinky zahlazení odsouzení. Jmenované hrozí, že by jí v důsledku odsouzení nebylo prodlouženo povolení k dlouhodobému pobytu a musela by opustit území ČR, kde má veškeré rodinné a sociální zázemí. Jmenovaná, která dosud nebyla na území ČR trestána, řádně pečuje o svoji dvouletou dceru, která má české státní občanství.
 • Viole Vaňkové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru, a to pod podmínkou, že se po dobu 1 roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že se jedná o zbytek posledního ze tří trestů odnětí svobody, z nichž předchozí dva odsouzená již řádně vykonala. Paní Vaňková se potřebuje starat o svoji nezletilou dceru.
 • Miroslavu Vyrtychovi prominul zbytek trestu a trest odnětí svobody uložené za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k obtížné sociální a finanční situaci rodiny se 6 nezletilými dětmi. Jmenovaný část trestu již vykonal.
 • Mgr. Anně Benešové prominul podmíněný trest odnětí svobody a zbytek trestu zákazu činnosti uložené za porušování povinnosti při správě cizího majetku, podplácení a zpronevěru, a to s účinky zahlazení odsouzení. Přihlédl k potřebě péče o jejího těžce nemocného manžela a tomu, že v minulosti nebyla trestána.
 • Pawlu Ireneuszi Switalskemu, státnímu občanu Polské republiky, prominul zbytek trestu a tresty odnětí svobody uložené polskými soudy za činy proti životu a zdraví, proti rodině a péči a činy proti věrohodnosti veřejných listin. Přihlédl k tomu, že k činům došlo před více než 12 lety, pan Switalski žije řádným životem a se svojí manželkou vychovává 4 nezletilé děti, z nichž dcera vzhledem ke svému postižení vyžaduje zvýšenou péči. Jmenovaný část trestu  vykonal a v minulosti nebyl na území ČR trestán.
 • Jindřichu Pokornému prominul zbytek trestu odnětí svobody a tresty odnětí svobody uložené za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a to pod podmínkou, že se po dobu 2 let od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k vysokému věku jmenovaného a jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Na současně uložené tresty zákazu řízení motorových vozidel se milost nevztahuje.
 • Jana Kosa nařídil, aby se nepokračovalo v trestním stíhání za zanedbání povinné výživy. Jmenovaný následkem dopravní nehody utrpěl vážný úraz a dlouhodobě není schopen účastnit se řízení před soudem.
 • Tomáš Maliny rozhodl o odkladu výkonu trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru, a to až do jeho rozhodnutí o žádosti o milost, které učiní na základě dalšího vývoje zdravotního stavu jmenovaného. Pan Malina část způsobené škody již uhradil a zbytek škody se zavázal splácet. V minulosti nebyl trestán.

                                                                                    Zdroj: www.hrad.cz