Vláda schválila politiku životního prostředí do roku 2020

Praha - Vláda dnes schválila státní politiku životního prostředí pro roky 2012 až 2020. Prioritami materiálu, jehož projednávání bylo několikrát odloženo, jsou nižší úroveň znečištění ovzduší, pokles množství rizikových látek z dopravy či zlepšování stavu vod.

Dokument směřuje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí, má přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu.

Množství rizikových látek v ovzduší, z nichž za nejškodlivější pro lidi považuje ministerstvo suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren, chce resort snižovat i pokračováním některých stávajících dotačních programů. Jeden z nich, při němž se vyměňují staré kotle v domácnostech za přístroje s lepšími emisními limity, byl například spuštěn ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. V rámci 36. výzvy operačního programu Životní prostředí, která je primárně určena velkým průmyslovým podnikům a jejich projektům na zlepšování kvality ovzduší, má pak být do roku 2015 v tomto kraji proinvestováno 5,7 miliardy korun.

Vedle snižování množství nebezpečných látek z ovzduší a dopravy patří mezi další prioritní oblasti úřadu pro období příštích sedmi let zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů a podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Další body dnešního jednání vlády:

  • vláda souhlasila s opakovaným zaměstnáváním na dobu určitou 
  • vláda schválila nová pravidla pro nakládání s majetkem obcí - podle normy mohou například obce prodávat nemovitosti pouze ve veřejné dražbě
  • projednávání zákona o hospodaření politických stran vláda přerušila, v nové verzi novely se ale nepočítá s tím, že by hospodaření stranických pokladen kontroloval speciální nezávislý úřad