Přehled cílů reformy vědy, které dnes schválila vládní Rada pro výzkum a vývoj

1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje

- institucionální podpora bude poskytována zejména podle výsledků, daná instituce bude muset mít výsledky ve výzkumu a vývoji za posledních pět let 

- účelová podpora bude poskytována výlučně přes dvě agentury, podporu základního výzkumu zajistí Grantová agentura, aplikovaného Technologická agentura 

2. Snížit počet rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj

- počet kapitol by se měl snížit z 22 na deset, výrazně by se měla snížit také administrativa výzkumu a vývoje jak ve státní správě, tak u výzkumných pracovníků, zjednodušit by se mělo hodnocení výsledků (Výzkum a vývoj tak bude podporován z rozpočtových kapitol úřadu vlády, Grantové agentury, Technologické agentury, ministerstva školství, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva obrany, ministerstva vnitra, ministerstva kultury, ministerstva zemědělství a Akademie věd) 

3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace

- legislativními změnami a změnou financování podpořit koncentraci a vzájemnou spolupráci výzkumných organizací a podniků tak, aby vznikala centra excelence, která se budou zabývat základním i aplikovaným výzkumem, výsledky využijí při inovacích ve spolupráci s podniky a přitáhnou zahraniční odborníky   

4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkumu a vývoje

- nové programy aplikovaného výzkumu by měly být podporovány pouze v případě zajištění jejich podílového financování z veřejných i soukromých zdrojů, programy by se měly hodnotit podle předem stanovených a jasně definovaných cílů včetně využití dosažených výsledků

- soukromá sféra by měla být motivována ke spolupráci s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi tak, že pro ni bude daňově výhodnější než daňové odpočty, které lze uplatnit v rámci jedné instituce nebo podniku 

5. Zavést pružnější organizační strukturu veřejného výzkumu

- přispějí k tomu některé výše zmíněné změny, například vznik Technologické agentury 

- změnit by se měl způsob rozdělování prostředků na vzdělávání na vysokých školách, financování by mělo vycházet z počtu uplatněných absolventů a kvality výzkumu a vývoje 

- změnit by se měl systém řízení vysokých škol tak, aby jejich orgány byly odpovědné za jejich rozvoj a výsledky 

6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace

- využití prostředků z evropských fondů, zejména operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- účelová podpora výzkumu spojeného se vzděláváním a účastí studentů

- zjednodušení podmínek pro přijímání výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU 

7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
- využití evropských zdrojů

- finanční koncepce mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji

- zavedení systému, který umožní koordinovat stanoviska zástupců ČR v nejrůznějších komisích, programových výborech a pracovních skupinách EU zabývajících se výzkumem a vývojem