Založení Nejvyššího kontrolního úřadu

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) plní funkci nezávislého kontrolního orgánu České republiky. Kontroluje zejména hospodaření s majetkem a finančními prostředky svěřenými státu a také plnění státního rozpočtu. 
Existence této nejvyšší kontrolní instituce vychází přímo z Ústavy České republiky. Nejvyšší kontrolní úřad je definován jako nezávislý orgán. Do plánování a výkonu kontroly nemůže tedy zasahovat ani moc zákonodárná, ani exekutiva. Politika nesmí mít na činnost úřadu žádný vliv. Úřad vykonává jen kontrolní činnost, nemá exekutivní pravomoci. Nenahrazuje soud, nedává pokuty ani penále, i když v případě, že zjistí chyby při správě veřejného majetku, může podat trestní oznámení.

Činnost úřadu má poskytovat zpětnou vazbu pro parlament, vládu i občany. Jeho úkolem je tedy sloužit jako informační zdroj o tom, zda jsou při správě státního majetku dodržovány zákony a jestli jsou peníze státu vynakládány hospodárně a účelně, případně poskytnout podklady k rozhodnutí o nápravě. 

Kromě hospodaření s movitým i nemovitým majetkem státu a s finančními prostředky ze státního rozpočtu úřad kontroluje také hospodaření s finančními prostředky, které do Česka přicházejí ze zahraničí. Zajímá se rovněž o hospodaření s prostředky, za něž převzal záruky stát, kontroluje vydávání a umořování státních cenných papírů a v neposlední řadě také zadávání státních zakázek. Výsledky své činnosti pak zpracovává do kontrolních závěrů. 

Z loňské výroční zprávy úřadu například vyplývá, že v hospodaření státu je stále řada nedostatků. Některé se navíc opakují, což ukazuje na to, že postihy nejsou dost účinné. U občanů má Národní kontrolní úřad dobrý kredit. V loňském říjnovém průzkumu společnosti STEM se umístil z nejvyšších soudních a kontrolních institucí na třetím místě.