Deklarace o strategické spolupráci mezi USA a ČR

Plný text Deklarace o strategické spolupráci v oblasti obrany mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou (text zveřejněný českým ministerstvem obrany):

Spojené státy americké (Spojené státy) a Česká republika sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi národy a společných hodnot, oddanost demokracii, úzké vazby v otázkách obrany a vůli čelit společným výzvám a hrozbám.

Věříme, že rozvoj trvalé a dlouhodobé strategické spolupráce zvýší bezpečnost Spojených států a České republiky a také bezpečnost Severoatlantického prostoru. Základem bezpečnostního vztahu mezi Spojenými státy a Českou republikou je solidarita zakotvená v článku 5 Severoatlantické smlouvy, který zajišťuje, že ozbrojený útok proti jedné zemi Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) bude považován za ozbrojený útok proti všem jejím členům. Spojené státy a Česká republika uznávají význam posilování své individuální a kolektivní bezpečnosti působením v rámci NATO, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem.

Spojené státy a Česká republika navázaly strategický dialog s cílem podporovat konzultace ve věcech mezinárodní bezpečnosti, včetně raketových hrozeb a mezinárodního terorismu, které mohou ovlivnit bezpečnost a obranyschopnost Spojených států nebo České republiky.

Spolupráce v protiraketové obraně posiluje strategické partnerství mezi Spojenými státy a Českou republikou. Oba státy se domnívají, že taková spolupráce přinese dlouhodobý vzájemný užitek pro jejich bezpečnostní vztah. V tomto ohledu berou na vědomí uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsané dne 8. července 2008 v Praze, a Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsané dne 19. září 2008 v Londýně.

V současné době obě země stojí před rostoucí hrozbou šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) a příslušných systémů jejich zasazení. Protiraketová obrana, včetně radarové stanice v České republice, skýtá nezbytnou a kritickou schopnost, kterou lze využít k obraně obou států a ostatních členů NATO, jakožto dalších spojenců a přátel před hrozbami řízených střel dlouhého doletu, čímž se zvyšuje bezpečnost Spojených států, České republiky a Severoatlantického prostoru.

V těchto souvislostech a v souladu se Severoatlantickou smlouvou a strategickým partnerstvím mezi Spojenými státy a Českou republikou jsou Spojené státy zavázány k bezpečnosti České republiky. Spojené státy a Česká republika budou společně pracovat na obraně před objevujícími se vojenskými či nevojenskými hrozbami představovanými třetími stranami či na omezení účinků takových hrozeb. Zde popsaná rozšířená strategická spolupráce posílí bezpečnost Spojených států, České republiky a bezpečnost Severoatlantického prostoru.

Spojené státy a Česká republika hodlají posílit svoji bezpečnost vzájemnou spoluprací v následujících oblastech:

Politicko-vojenská spolupráce

S cílem uskutečnit tuto sdílenou vizi širší a hlubší strategické spolupráce mezi Spojenými státy a Českou republikou se Spojené státy a Česká republika rozhodly, že Obranná skupina na vysoké úrovni (HLDG) bude sloužit jako primární mechanismus k podpoře strategického vztahu v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Českou republikou. Skupinu HLDG povedou vysocí představitelé Ministerstva obrany Spojených států a Ministerstva obrany České republiky; jejími členy budou také vysocí představitelé Ministerstva zahraničních věcí Spojených států a Ministerstva zahraničních věcí České republiky. HLDG bude zasedat pravidelně nebo na požádání Spojených států či České republiky a může zřizovat pracovní skupiny. Kromě spolupráce v protiraketové obraně hodlají Spojené státy a Česká republika za účelem posilování vzájemné obranné spolupráce v rámci článku 3 Severoatlantické smlouvy prostřednictvím skupiny HLDG:

 • vést konzultace ohledně bezpečnosti Spojených států a České republiky a vzájemně si poskytovat v této oblasti relevantní informace za účelem zpracování hodnocení a doporučení pro kompetentní orgány obou zemí ve věci příslušných kroků;
 • vést konzultace k významným novým iniciativám, které by mohly být projednávány v NATO;
 • vést konzultace k použití a vývoji systému protiraketové obrany Spojených států, uznávajíce přitom, že tento systém přispívá k obraně Spojených států a České republiky, tak jako členů NATO a dalších spojenců a přátel;
 • pracovat na posílení operačních schopností svých ozbrojených sil, čímž posílí své příspěvky ve prospěch Aliance a její účinnosti. Při postupu k tomuto cíli se Spojené státy vynasnaží pomoci České republice v transformaci jejích ozbrojených sil, a to včetně středních přepravních leteckých kapacit a schopností logistické podpory;
 • zkoumat možnosti poskytnout vojenskou techniku a související materiál, v souladu se zákony a předpisy obou zemí, za účelem zlepšení interoperability, nasaditelnosti a udržitelnosti Armády České republiky;
 • rozvíjet a posilovat schopnosti k boji proti šíření zbraní hromadného ničení a terorismu;
 • podporovat společná a mezinárodní cvičení a výměnné aktivity;
 • podporovat rozšíření výměnných vzdělávacích a výcvikových aktivit;
 • spolupracovat v mnohonárodních operacích v případě, že to bude ve společném zájmu Spojených států a České republiky; Spojené státy se budou v rámci stávajících pravomocí a dostupnou asistencí snažit podporovat nasazení českých kontingentů v zahraničí;
 • provádět politicko/vojenské výměnné aktivity, které podporují a rozšiřují bezpečnostní spolupráci;
 • pravidelně vyhodnocovat realizaci dohod mezi Spojenými státy a Českou republikou týkající se bezpečnosti obou států; a
 • řešit další oblasti společného zájmu.

Sdílení informací

Spojené státy a Česká republika uznávají, že čelení novým výzvám a hrozbám mezinárodní bezpečnosti, zejména těm, jejichž zdrojem je terorismus a šíření ZHN, vyžaduje užší spolupráci ve sdílení informací. V tomto směru budou obě země podporovat intenzivnější výměnu zpravodajských informací. Za účelem posílení obranné spolupráce mezi Spojenými státy a Českou republikou a v rámci článku 3 Severoatlantické smlouvy hodlají Spojené státy:

 • poskytovat situační přehled protiraketové obrany České republice;
 • poskytovat informace týkající se vyhodnocení hrozeb, která jsou spojena s vojenskými zařízeními, prostředky a personálem Spojených států přítomnými na území České republiky; a
 • zavést postupy pro včasnou výměnu zpravodajských a varovných informací týkajících se jakýchkoli hrozeb pro radarovou stanici.

Spolupráce v obranném průmyslu, výzkumu a vývoji

Spojené státy a Česká republika jsou odhodlány podporovat obranně-průmyslovou, výzkumnou a technologickou spolupráci ve vyzbrojování mezi oběma státy. V tomto ohledu obě země uznávají význam striktního uplatňování zákonů, předpisů a daných pozic v oblasti vývozu vojenského materiálu, služeb a technologií, a příslušné navazující bezpečnostní praxe v oblasti průmyslu. Oba státy hodlají identifikovat projekty vhodné ke kooperativnímu výzkumu, vývoji, výrobě či pořízení. Oba státy uznávají, že kooperativní výzkum, vývoj, výroba a pořizování umožňují sdílení technologií a podporují interoperabilitu mezi ozbrojenými silami obou zemí. Oba státy dále uznávají, že technologie, výzkum a vývoj jsou nepostradatelné pro udržování efektivní obranně průmyslové základny. Spojené státy a Česká republika hodlají hledat možnosti, jak:

 • zkoumat společné investice v oblasti průmyslových bezpečnostních a obranných technologií;
 • podporovat a rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti obranných technologií;
 • podporovat rozvoj hlubší průmyslové a technologické spolupráce v souladu s příslušnými zákony a předpisy obou států;
 • připravovat, vyjednávat, a uzavírat mezinárodní smlouvy k podpoře průmyslové, výzkumné a technologické spolupráce ve vyzbrojování v souladu s pozicemi dané země;
 • navíc, jako součást rozšířené průmyslové spolupráce v oblasti obrany hodlají Spojené státy a Česká republika uzavřít Rámcovou dohodu k protiraketové obraně, aby tyto smluvní strany mohly hledat příležitosti pro společný výzkum, vývoj, testování a vyhodnocování, včetně spolupráce mezi průmysly obou zemí, týkající se systémů protiraketové obrany. Spojené státy uzavřely takové dohody jen s omezeným počtem blízkých spojenců. Účelem Rámcové dohody k protiraketové obraně je, aby oba státy mohly pokračovat v rozšiřování významné spolupráce v protiraketové obraně, která probíhá na základě bilaterálních dohod k umístění radaru protiraketové obrany v České republice; a
 • zkoumat možnosti hlubšího porozumění režimů vývozu ze státu druhé smluvní strany a zmenšovat vývozní překážky, kdekoliv to bude možné.

Podepsáno v Londýně dne 19. září 2008