Shrnutí auditu Věcí veřejných o stranických financích

Shrnutí výsledků auditu financování strany Věci veřejné, tak jak ho v závěrečné zprávě vypracovala auditorská společnost BDO Tax. 

Forenzní šetření bylo společností BDO Tax provedeno na základě následujících otázek klienta (Věci veřejné).

1. Jaké zdroje financování činnosti VV byly účtovány do účetnictví VV?

2. Lze u obdržených darů identifikovat dárce a ověřit jejich existenci a výši darovaných prostředků, případně ověřit, zda se dárci nedopustili porušení platných předpisů v souvislosti s darovanými prostředky?

3. Jak byly účtovány náklady na činnost VV v účetnictví VV?

4. Existují finanční prostředky vynaložené na financování činnosti VV, které nebyly zachyceny v účetnictví VV, a pokud ano, jaký je vztah mezi VV nebo jejími členy, resp. právnickými osobami kapitálově či jinak spojenými s VV nebo jejími členy, a těmito prostředky?

Šetření bylo podle auditorské společnosti BDO limitováno požadovaným termínem dokončení a dále skutečností, že nemohla využít jakýchkoliv zákonných vyšetřovacích pravomocí a musela se spoléhat jen na dobrovolnou spolupráci zúčastněných stran, které se auditoru nemuselo vždy dostat. Zjištění uvedená v této zprávě předpokládají pravdomluvnost dotazovaných svědků a správnost a úplnost nám předané a prostudované dokumentace. Nicméně zjištění auditorské společnosti, související s výše uvedenými otázkami, jsou následující:

1. Účetnictví VV vykazuje výrazné nedostatky, nicméně během našeho šetření jsme nenalezli indicie, které by ukazovaly na cílené zkreslování účetnictví ze strany VV. Námi zjištěné nedostatky v přijatých fakturách v roce 2010 se týkají cca osmi procent objemu všech přijatých faktur.

2. V letech 2009 a 2010 došlo k závažným systémovým chybám v procesech, resp. VV v této době neměly v řadě případů sepsány procesy a vnitřní směrnice a existovala pouze nepsaná pravidla.

3. Příjmy Věcí veřejných v letech 2009 a 2010 pocházejí zejména z darů a ze státních příspěvků na úhradu volebních nákladů a příspěvku na činnost strany a údaje v účetnictví nevykazují významné vady.

4. U darů politické strany Věci veřejné se nám podařilo identifikovat všechny dárce a nedošli jsme k závěru, že by v souvislosti s darovanými prostředky VV došlo k porušení platných předpisů a zákonů.

5. Zvláštní pozornost jsme se věnovali darům od pana Michala Babáka. Dle našeho zjištění:

- Peněžní prostředky použité na dary politické straně Věci veřejné pocházejí zejména z půjček od firem MxB a WCM CZ, z bezhotovostního splacení půjčky poskytnuté Michalem Babákem v roce 2001 a dále ze zdanitelných příjmů rodiny Babákových.

- Michal Babák nám doložil původ všech hotovostních vkladů, které uskutečnil. Nenašli jsme indicie, které by potvrdily porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

6. Při analýze nákladů na činnost VV v letech 2009 a 2010 jsme neobjevili významné nedostatky a neidentifikovali náklady, které by účelově nebyly zaneseny v účetnictví.

7. Věci veřejné a Vydavatelství Pražan měly vzájemnou spolupráci upravenou několika smluvními vztahy, inzerce zakoupená Věcmi veřejnými byla poskytována se slevou z ceníkových cen v souladu se smluvním ujednáním.

8. Nepodařilo se nám prokázat skryté financování Věcí veřejných ze strany Vydavatelství Pražan, resp. jejich inzerentů. Inzerce v periodicích Vydavatelství Pražan u ostatních inzerentů dle našeho šetření proběhla z významné části za ceny obvyklé, případné odchylky od cen obvyklých nejsou významné.

9. Nepodařilo se nám prokázat skryté financování Věcí veřejných ze strany dalších subjektů. Po analýze vztahů s těmito subjekty jsme dospěli k názoru, že jsou po formální a právní stránce v pořádku a cenové ujednání není v rozporu s platnou legislativou.