Přehled programových východisek politické strany LIDEM

1. Základem stranické politiky je svoboda jednotlivce, kterému stát musí poskytovat podmínky a prostor pro jeho rozvoj. LIDEM prosazuje ekonomické a osobní svobody, ale i odpovědnost.

2. Strana prosazuje solidaritu - podporu seniorů, odpovědných rodin a lidí, kteří se bez vlastní viny dostali do tíživé situace.

3. Tvůrcem základních hodnot státu je pracující rodič.

4. Demokratická společnost se má opírat o vymahatelné a předvídatelné právo. LIDEM chce snížit byrokratickou zátěž.

5. Strana chce úsporný stát, který nebude zatěžovat občany. Stát má lidem poskytnout servis, který za své daně od státu očekávají.

6. LIDEM chce vrátit politice a demokracii důvěru občanů.

7. Daňová zátěž občanů a podniků musí být spravedlivá a nezatěžující. Zásadní jsou stálé daňové předpisy. Cílem je zvýšit daňovou výtěžnost a omezit daňové úniky.

8. Poctiví podnikatelé musí dostat příležitost a podporu.

9. Strana klade důraz na podporu vzdělání, vědy a výzkumu, ale i budování infrastruktury.

10. LIDEM prosazuje koncept otevřeného úřadu na všech úrovních, od obce po parlament. Občan musí mít možnost jednoduše kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky a připomínkovat navrhované zákony a vyjadřovat se k nim.

11. Ochrana zdraví a života občanů je základní povinností státu. Aby stát umožnil kvalitní a bezvýjimečnou ochranu života v případě jeho ohrožení, je třeba v méně závažných situacích spoluúčast pacienta. Mají být ale definovány finanční stropy, nad které nebudou poplatky hradit lidé v těžké sociální situaci.

12. Cílem strany je nezávislá, kvalitní a efektivní policie, zajištěná moderní technikou.

13. Nejlepší zbraní proti extremismu je podle LIDEM prosazování spravedlivého a rovného přístupu ke všem občanům.

14. Strana požaduje vytvoření takových pravidel proti korupci, která neumožní prostor pro nekalé jednání. Boj s korupcí nesmí být nástrojem pro boj politický.

15. LIDEM podporuje kvalitní domácí zemědělskou produkci a dobré postavení českých zemědělců na mezinárodním trhu.

16. Hlavním pilířem energetické koncepce má být rozvoj jaderné energie, diverzifikace zdrojů a důraz na výzkum a vývoj dalších zdrojů.

17. Strana prosazuje evropskou politiku, která bude založena na suverénním postavení ČR v rámci Evropy a racionálním přístupu k evropským dokumentům a iniciativám.