Živě

následuje

Studio ČT24

Praha hostila koncert na pomoc Haiti

UK:21.1.2010

Video Praha hostila koncert na pomoc Haiti
video

Praha hostila koncert na pomoc Haiti